IXIL Montage Kit SV 1000, linke Seite

IXIL Montage Kit SUZUKI SV 1000, rechte Seite